පොළොන්නරු යුගයේ මූර්ති

පොළොන්නරු යුගයේ මූර්ති අනුරාධපුර යුගයේ මූර්තිවලට වලින් වෙනස් මුහුණුවරක් ගෙන ඇත. මෙම යුගයේදී බලපෑ චෝල ආක‍්‍රමණ ඊට හේතු වී ඇති අතර, අනුරාධපුර යුගයේ බුදුපිළිම තුළ ඇති අධ්‍යාත්මික ලක්‍ෂණ අභිබවා උත්තුංග විලාශයක් මතු වී පෙනේ. පළල් මුහුණ, පටු නළල, පිරුණු කම්මුල් Read More …