මහනුවර යුගයේ චිත‍්‍ර සහ මූර්ති කලාව

මහනුවර යුගයේ මූර්ති මහනුවර යුගයේ මූර්ති අනුරාධපුර පොළොන්නරු යුගවලට වඩා වෙනස් ස්වරූපයකින්ද සහ ගම්පොළ යුගයට සමාන ස්වරූපයෙන්ද නිමවා ඇත. අනුරාධපුර, පොළොන්නරු යුගවල මූර්ති සඳහා භාවිතා වූ මාධ්‍යයන් මහනුවර වන විට සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වී ඇති අතර, මැටි, ගඩොල්, බදාම, දැව, රන්, Read More …